Υπηρεσία Fax to Email

Η υπηρεσία Fax to Email προσφέρει δυνατότητα λήψης ενός Fax και αυτόματης προώθησης του στο Email του χρήστη. Για να λάβετε Fax θα πρέπει ο αποστολέας να είναι επίσης χρήστης της υπηρεσίας Επικοινωνίας & Συνεργασίας.

Χρήση της υπηρεσίας Fax to Email

Η υπηρεσία αυτή είναι προαιρετική και επιλέγεται κατά την ενεργοποίηση του λογαριασμού. Παρέχεται η δυνατότητα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης αυτής της υπηρεσίας αργότερα μέσω της λειτουργίας "Διαχείριση".

Στους λογαριασμούς που έχει εκχωρηθεί αυτόματα ένας "ιδιωτικός" αριθμός (της μορφής 7xxxxxxxxx) και έχουν επιλέξει την υπηρεσία Fax to Email, εκχωρείται αυτόματα και ένας δεύτερος αριθμός, που ξεκινά από 9 και έχει τα υπόλοιπα εννέα ψηφία ίδια με τον πρώτο αριθμό (9xxxxxxxxx). Σε αυτό τον αριθμό θα πρέπει να αποστέλλετε το fax που επιθυμείτε ώστε αυτό να προωθείται στο Εmail του παραλήπτη.

Ειδικά για τις σχολικές / διοικητικές μονάδες επιτρέπεται να δηλώσουν, για την υπηρεσία Fax to Email, ένα υφιστάμενο δημόσιο αριθμό που ήδη διαθέτουν.

Αμέσως μετά την επιτυχημένη λήψη ενός Fax, αποστέλλεται ενημερωτικό Email στο χρήστη με το Fax ως επισυναπτόμενο αρχείο.Προσοχή: Η υπηρεσία Fax to Email, στη φάση αυτή, λειτουργεί αποκλειστικά εντός του δικτύου του ΠΣΔ. Για την επιτυχή λήψη ενός fax θα πρέπει τόσο ο αποστολέας όσο και ο παραλήπτης να είναι χρήστες της υπηρεσίας Επικοινωνίας & Συνεργασίας.


Υποστήριξη Χρηστών

801 11 801 81