Αποδέκτες υπηρεσιών

Οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες προς όλους τους χρήστες που διαθέτουν λογαριασμό στο ΠΣΔ (είναι επώνυμοι και πιστοποιημένοι χρήστες της σχολικής κοινότητας: μαθητές, καθηγητές, διοικητικό / τεχνικό προσωπικό) καθώς και στις σχολικές και διοικητικές μονάδες.

Ο ενδιαφερόμενος είναι απαραίτητο να γνωρίζει τα διαπιστευτήρια που έχει στην Υπηρεσία Καταλόγου (LDAP) του ΠΣΔ (username και password), για να κάνει χρήση της υπηρεσίας.

Για να αποκτήσετε λογαριασμό του ΠΣΔ, ανάλογα με την ιδιότητα σας, πατήστε:

• εκπαιδευτικός
• μαθητής

Αν δεν γνωρίζετε τον κωδικό πρόσβασης πατήστε ανάκτηση του κωδικού πρόσβασης.

Για οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα καλέστε στο 801-11-801-81.

Φυσικά πρόσωπα (εκπαιδευτικοί, μαθητές, προσωπικό σχολικών και διοικητικών μονάδων, προσωπικό φορέων υλοποίησης του ΠΣΔ)
Τα φυσικά πρόσωπα, με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας στο προσωπικό λογαριασμό τους, θα αποκτήσουν αυτόματα ένα νέο δεκαψήφιο "ιδιωτικό" αριθμό για χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Σχολικές και Διοικητικές μονάδες
Οι σχολικές και διοικητικές μονάδες, μέσω του επίσημου λογαριασμού της μονάδας, μπορούν να δημιουργήσουν νέους λογαριασμούς για την χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Σε κάθε νέο λογαριασμό μπορούν:
- να αποκτήσουν αυτόματα ένα νέο δεκαψήφιο "ιδιωτικό" αριθμό, ή
- να δηλώσουν ένα υφιστάμενο δεκαψήφιο δημόσιο αριθμό, που έχουν ήδη στην κατοχή τους, ώστε να γίνεται παράλληλη και ανεξάρτητη χρήση.

Υποστήριξη Χρηστών

801 11 801 81